زمینه های تحقیقاتی مورد علاقه و پیشنهاد طرح تحقیقاتی برای دانشجویان

سعید خضرلو
سعید خضرلو

محل خدمت :
    دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تهران جنوب-
مرتبه علمی :
    استادیار
^