پروژه های تحقیقاتی در دست اقدام


طرح پژوهشی پایان یافته

1 - سعید خضرلو, سال 89, جوابهای عددی معادلات انتگرال فازی با استفاده از روش آدومین,

سعید خضرلو
سعید خضرلو

محل خدمت :
    دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تهران جنوب-
مرتبه علمی :
    استادیار
^