معرفی

مشخصات فردی

سعید خضرلو

نام - نام خانوادگی : سعید   خضرلو

پست الکترونیکی : S_khezerloo@azad.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : ریاضی محض
رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : ریاضی کاربردی- آنالیز عددی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : دانشگاه آزاد اسلامی- واحد علوم و تحقیقات تهران

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : ریاضی کاربردی- آنالیز عددی
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : دانشگاه آزاد اسلامی- واحد کرج

سوابق اجرایی

عضویت در مجامع و انجمن های ملی و بین المللی

تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : ریاضی

محل خدمت : دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تهران جنوب-

مرتبه علمی : استادیار

نوع استخدام : پیمانی

نوع همکاری : تمام وقت

سعید خضرلو
سعید خضرلو

محل خدمت :
    دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تهران جنوب-
مرتبه علمی :
    استادیار
^